Den över 50 år gamla Sjöhistoriska föreningen i Finland har etablerat sig som en länk mellan finländska forskare av marin historia och amatörer som har marin historia som hobby. De centrala elementen i vår verksamhet är Nautica Fennica årsboken och de landsomfattande Sjöhistoriska dagarna. Båda har som mål att presentera och stöda forskningen inom sjöhistoria. I samband med årsmötena hålls föredrag och besök till marina mål ordnas såväl inom Finland som litet längre bort. Föreningen deltar också i Vetenskapsdagarna, som ordnas vartannat år.

Nautica Fennica

Nautica Fennica är en årsbok som ges ut tillsammans med Museiverket, och vars redigering föreninen ansvarar för. Den enda vetenskapliga publicationen om marinhistoria i vårt land fick år 2015 Publikationsforum-klassificering på nivå 1. Det är redan fyrtio år sen den första delen gavs ut i den här serien som utveclats och kommit ut allt oftare genom åren. Den senaste boken publicerades på vintern 2020 med temat "Sjöfartens risker och resurser".

Nautica Fennica är en kollegialt granskad publication, och de manuskript som erbjuds till publicationen skickas för granskning till åtminstone två anonyma granskare. Det slutliga publiceringsbeslutet görs på basen av den kollegiala granskningen av en redaktionskommitté bestående av sakkunniga.

Ordförande för redaktionskommittén är professor emeritus Yrjö Kaukiainen och medlemmar filosofie doktor  Anne Ala-Pöllänen, doktor i militärvetenskaper Ove Enqvist, filosofie doktor  Kirsi Keravuori, filosofie doktor  Minna Koivikko, Doctor of Philosophy Sari Mäenpää, professor Jari Ojala samt filosofie doktor  Tytti Steel.

De Sjöhistoriska dagarna

De Sjöhistoriska dagarna, som har ordnats sedan år 2001, är ett exempel på samarbetets styrka. Seminariet som har besökt kuststäderna mellan Jakobstad och Kotka, genomförs tillsammans med Finlands marinarkeologiska sällskap och ett lokalt museum eller en lokal förening. År 2019 ordnades detta mångvetenskapliga evenemang redan för tionde gången. Under de sjöhistoriska dagarna får man höra de bästa forskarna från Finland och andra håll i världen. Seminariet har etablerat sig som en länk mellan forskare och amatörer intresserade av det marina förflutna samt föreningar och museer.  Föredragshållarna vid de sjöhistoriska dagarna bedes erbjuda sina forskningsartiklar för publikation i följande års Nautica Fennica.

Merihistoria.fi- porten till sjöfartens historia

Merihistoria.fi är ett digitalt arkiv för sjöfarts- och fartygshistoria, som förmedlar samhörande material till forskare, amatörer och andra intresserade. Förutom arkivet publiceras nyheter och information om aktuella händelser på sidorna.

Merihistoria.fi är ett gemensamt projekt för tre föreningar som fokuserar sig på sjöhistoria, fartyg och marinarkeologi, och vars mål är att sammanföra informationen i branchen för alla intresserade. Planerandet av projektet inleddes år 2006. Föreningarna bakom Merihistoria.fi-portalen är Finlands Fartygshistoriska förening, Finlands marinarkeologiska sällskap och den Sjöhistoriska föreningen i Finland.

Annat

Föreningen utser en representant till Museiverkets expertkommitté för traditionsfartyg och styrelsen för Merihistoria.fi-nätarkivet samt samarbetar med sjöhistoriska föreningar, museer, Museiverket och Finlands sjöarkeologiska förening.