Suomen merihistoriallinen yhdistys – Sjöhistoriska föreningen i Finland ry

Säännöt:

I Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus

1 §         Yhdistyksen nimi on Suomen merihistoriallinen yhdistys – Sjöhistoriska föreningen i Finland ry. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 §         Yhdistyksen tarkoituksena on

-          toimia merihistoriasta kiinnostuneiden yhteisöjen ja yksityisten yhdyssiteenä,
-          vaalia merellistä historiaa ja merellisiä perinteitä
-          harjoittaa ja tukea etenkin Suomen merihistorian ja meriarkeologian tutkimusta sekä merimuseotoimintaa sekä merellisten elinkeinojen perinteiden keräämistä.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää esine- ja arkistokeräyksiä ja harjoittaa alaansa koskevaa julkaisutoimintaa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa muistoesineiden ja julkaisujen myyntiä sekä kioski- ja kahvilatoimintaa sekä järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä. Yhdistys voi ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia.

II Yhdistyksen jäsenet

3 §         Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa edistää sen tarkoitusta ja jonka yhdistyksen hallitus on jäseneksi hyväksynyt. Jäsen voi olla joko vuosi- tai ainaisjäsen.

Kannattajajäseneksi yhdistyksen hallitus voi hyväksyä sekä yksityisiä henkilöitä että oikeuskelpoisia yhteisöjä. Kannattajajäsen voi olla joko vuosi- tai ainaisjäsen.

Kunniajäsenekseen yhdistys voi varsinaisessa kokouksessaan tekemällään päätöksellä kutsua yhdistyksen toimintaa ansiokkaasti edistäneitä henkilöitä. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksen jäsenyydestä, on velvollinen ilmoittamaan siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Eroaminen katsotaan tapahtuneen välittömästi eroamisilmoituksen tekemisellä.

Yhdistyksen hallitus on yhdistyslain 11 §:ssä mainituin edellytyksin oikeutettu erottamaan jäsenen yhdistyksestä. Erottamispäätöksestä voidaan valittaa yhdistyksen kokoukselle ja on  valitus jätettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle 30 päivän kuluessa erottamispäätöksen tiedoksisaannista.

Jäsenen, joka kahden perättäisen vuoden aikana ei ole suorittanut jäsenmaksuaan, katsoo hallitus eronneen yhdistyksestä.

Yhdistyksen kaikilla jäsenillä on yhtäläinen äänioikeus.

4 §         Jokaisen jäsenen on suoritettava edellisen syyskokouksen määräämä vuotuinen jäsenmaksu sekä ainaisjäseneksi hyväksytyn samoin edellisen vuoden syyskokouksen määräämä kertakaikkinen jäsenmaksu vuoden kuluessa liittymisestä lukien. Jäsenmaksun suorittamisella liittyjä tulee yhdistyksen äänivaltaiseksi jäseneksi.

Yhdistyksen kunniajäseneksi kutsutun henkilön katsotaan vapautuneen jäsenmaksun suorittamisesta.

III Hallitus työvaliokunta ja toimikunnat
 
5 §         Yhdistyksen asioita hoitaa ja sen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu yhdistyksen syyskokouksen yhdeksi vuodeksi kerrallaan valitsema puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä vähintään seitsemän (7) jäsentä ja enintään kymmenen (10) jäsentä. Syyskokous päättää hallituksen jäsenten määrästä.

Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään viisi (5) jäsentä on saapuvilla.

Juoksevien asioiden hoitamista varten ja hallituksen käsiteltäviin kuuluvien asioiden valmistelemista varten hallitus voi asettaa keskuudestaan työvaliokunnan, johon kuuluu vähintään neljä jäsentä.

Hallitus voi perustaa muitakin toimikuntia ja erikoisjaostoja, joiden jäseniksi voidaan kutsua myös hallitukseen kuulumattomia henkilöitä.

Hallitus ottaa itselleen sihteerin ja rahastonhoitajan, joiden tehtävät määritellään lähemmin hallituksen vahvistamassa työjärjestyksessä.

Hallituksen, työvaliokunnan ja toimikuntien päätökset tehdään läsnäolevien jäsenten yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee paitsi vaaleissa arpa.

6 §         Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi yhdessä. Pankki-, posti ym. juoksevissa asioissa rahastonhoitaja kirjoittaa yhdistyksen nimen yksin

IV Tilinpäätös ja tilintarkastus

7 §         Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi alkaa tammikuun 1 päivänä ja päättyy joulukuun 31 päivänä.

Yhdistyksen seuraavan tilivuoden hallintoa ja tilejä tarkastamaan valitaan yhdistyksen syyskokouksessa yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja.

Edellisen vuoden tilit ja niihin kuuluvat tositteet ja muut tarpeelliset asiakirjat on maaliskuun 15 päivään mennessä jätettävä toiminnantarkastajalle, jonka tulee huhtikuun loppuun mennessä suorittaa tehtävänsä ja antaa niistä lausuntonsa.

V Yhdistyksen varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

8 §         Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat kevätkokous ja syyskokous. Muita kokouksia ja esitelmätilaisuuksia pidetään silloin kun yhdistyksen kokous niin päättää, yhdistyksen hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä hallitukselta kirjallisesti pyytää ilmoitetun asian käsittelyä varten

Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle viimeistään neljätoista päivää ennen kokousta ilmoittamalla kokouksen aika, paikka ja käsiteltävät asiat yhdistyksen kotisivulla sekä yhdistyksen sähköisellä postituslistalla tai näistä jälkimmäisen sijaan tarvittaessa postitettavalla kirjallisella kutsulla.

9 §         Yhdistyksen kevätkokous pidetään viimeistään toukokuussa ja syyskokous viimeistään joulukuussa. Näissä kokouksissa valitaan ensin kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä todetaan kokouksen laillisuus ja käsitellään seuraavat asiat:

Kevätkokouksessa:
1)      hyväksytään hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edellisenä toimintavuonna;
2)      vahvistetaan edellisen vuoden tilinpäätös;
3)      päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille sekä muista toimenpiteistä, joihin toimintakertomus ja tilit ehkä antavat aihetta; sekä
4)      käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 
Syyskokouksessa:
1)      vahvistetaan yhdistyksen jäsenmaksut;
2)      hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle;
3)      vahvistetaan talousarvio seuraavalle tilivuodelle;
4)      päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä;
5)      valitaan sääntöjen 5 §:n mukaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä jäsenet;
6)      valitaan kaksi tilintarkastajaa sekä heille kaksi varamiestä tarkastamaan seuraavan tilivuoden hallintoa ja tilejä ottaen huomioon 7 §:n määräykset; sekä
7)      käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10 §       Jäsenen kokoukselle esittämä asia voidaan ottaa käsiteltäväksi, ei kuitenkaan päätettäväksi.

Jos jäsen haluaa asian yhdistyksen kokouksessa päätettäväksi, tehköön siitä kirjallisen esityksen hallitukselle kaksi kuukautta ennen sitä yhdistyksen kokousta jossa hän haluaa asian käsiteltäväksi.

11 §       Päätökset yhdistyksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi milloin on kysymys näiden sääntöjen 12 ja 13 §§:ssä mainituista asioista.

VI Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

12 §       Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa jos muutoksesta on kokouskutsussa mainittu ja jos muutosta kannattaa vähintään 3/4 annetuista äänistä.

13 §       Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa tai kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä muussa kokouksessa, jos vähintään 3/4 äänistä on annettu purkamisehdotuksen puolesta.

14 §       Jos yhdistys purkaantuu, on sen varat käytettävä lähinnä yhdistyksen tarkoitusta palvelevan toiminnan hyväksi purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti.